Angajari la Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni

Publicat: 13 Noiembrie 2016

iulia-zamfirescu-liceuLiceul Teoretic "Iulia Zamfirescu", Mioveni, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție

vacante, de îngrijitor (2 posturi) Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: a) minimum absolvent de studii gimnaziale; b) apt din punct de vedere medical; c) vechime în muncă de minimum 3 ani; d) recomandare de la ultimul loc de muncă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 noiembrie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor; 07 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 09 decembrie 2016, ora 12:00: proba interviu. Relații la sediul Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu", la Biroul Secretariat telefon 0248/260123.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar