ESTI INTERESAT DE UN LOC DE MUNCA? CITESTE ASTA!!

Publicat: 16 Noiembrie 2013

primaria 400x302În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 - privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizează în data de 21.11.2013 ora 10,00 la sediul său din strada Negru Vodă, nr.127, concursul de recrutare pentru funcţia publică de executie temporar vacantă:
1. - inspector cls. I, gradul profesional principal, clasa de salarizare 38,
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;"
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- abilităţi de operare calculator – nivel mediu;
- vechime minimă în specialitatea studiilor - 5 ani;
- conduita morala buna,spirit de initiativa, abilităţi de a lucra în echipă, aptitudini de analiză, planificare, disponibilitate la schimbare, eficienţă, echilibru emotional, flexibilitate in gandire, rezistenţă la stress, adaptabilitate, fermitate, puternică atitudine etică şi integritate.
Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:
a)    formularul de inscriere, se pune la dispozitie prin registratura Primariei Municipiului Campulung, camera 31;
b)    copia actului de identitate;
c)    copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, pentru conditiile specifice;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e)    cazierul judiciar;
f)    adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate; (adeverinta trebuie sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice)
g)    declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile de pe acte se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Dosarele solicitantilor se vor depune la registratura institutiei, până cel mult la data de 15.11.2013, orele 15,00
Concursul constă în 3 etape după cum urmează:
a)    selectarea dosarelor: 18.11.2013;
b)    proba scrisă: 21.11.2013;
c)    interviul pentru candidaţii care
au obţinut punctajul minim (50): 25.11.2013
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului.
Probele de concurs lit.b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte.
Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei.Relatii suplimentare la tel.0248-510660.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar