Noi obligaţii pentru fermieri

Publicat: 20 Iulie 2015

tractor-aratAutoritatea Naţională Fitosanitară reprezentată la nivelul judeţului prin Oficiul Fitosanitar Argeş participă la informarea fermierilor cu privire la respectarea măsurilor de ecocondiţionalitate –SMR 10 – Introducerea pe piață a produselor de protecţie a plantelor şi a măsurii

M10 – Plăţi de agromediu şi climă.
În anul 2015 toţi beneficiarii de sprijin financiar din fonduri europene şi de la bugetul de stat trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate compuse din:
-cerinţe legate în materie de gestionare – SMR şi
-standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale ternurilor – GAEC
Aceste norme sunt grupate pe următoarele domenii:
►Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor
►Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
►Bunăstarea animalelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor
Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:
1.Să utilizeze numai produse de protecţia plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor.
2.Să utilizeze produsele de protecţia planelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3.Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizare acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
4.Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică şi în alte zone protejete stabilite în codiţiile legii.
5.Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.7 di Codul de bune practici ăn fermă
6.Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie
Să întocmească și să păstreze pe o perioadă de cel puţin 3 ani registrul de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizeză în exploataţie conform Regulamentului (CE) 1107/2009, art. 67.
Registrul de evidenţă a tratamentelor trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
-data efectuării tratamentului (zi, lună, an)
-cultura şi locul unde este situat terenul (BF şi parcela)
-timpul aplicării (fenofaza culturii)
-tratamentul efectuat –denumire ppp folosit/doza omologată şi doza folosită
-suprafaţa (ha)
-cantităţi utilizate (kg, l)
-numele şi prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura
-data începerii recoltării produsului agricol
-numărul şi data documentului prin care s-a dat în consum populaţiei produsul agricol.
Registrul va fi numerotat şi se va specifica numărul de pagini pe spatele ultimei pagini, folosind sintagma: "prezentul registru conţine.....pg" semnătura/stampila după caz.
Lipsa registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor din expoataţiile agricole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000-10.000 lei.
Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin , pe unul sau mai multi ani.

Share
Joomla SEF URLs by Artio

Curs valutar